1- تهيه،تكميل وارائه فرم،پوشه وقبض پستي به مبلغ 32,600 ريال بابت هزينه ارسال گذرنامه به محل سكونت از دفاتر پستي .

2- فيش بانكي به مبلغ 600,000 ريال بحساب (برابر شماره حساب اعلامي در هر استان)خزانه داري كل كشوريكي از شعب بانك ملي ( بنام شخص متقاضي ) .

3- فيش بانكي به مبلغ 30,000 ريال بحساب (برابرشماره حساب اعلامي در هر استان)عوارض شهرداري يكي از شعب بانك ملي ايران .

4- فيش بانكي به مبلغ 50,000 ريال معادل پنج هزار تومان به حساب شماره 0107142311001 بنام شركت پژوهش و توسعه ناجي. .

* نكته1:شماره حساب شهرستانها متفاوت مي باشد.فلذا پس از اطمينان از ارائه مدارك در شهرستان مربوطه نسبت به واريز فيش اقدام گردد. .

* نكته 2: در صدور گذرنامه الكترونيك هزينه صدور و عوارض شهرداري براي افراد زير18سال بشرح ذيل نيم بها خواهد بود: .

* هزينه صدور (300,000 ريال) و عوارض شهرداري ( 15,000 ريال ) .

5- دانشجويان بورسيه مشغول به تحصيل درخارج ازكشور،همسر وفرزندان آنان در صورت ارائه نامه از سوي وزارتخانه هاي علوم،تحقيقات و فناوري،بهداشت،درمان وآموزش پزشكي ودانشگاه آزاد اسلامي ازپرداخت مبالغ مذكور در بندهاي1 و2 معاف ميباشند. .

6- ارائه اصل و فتوكپي كامل شناسنامه متقاضي لازم است شناسنامه افراد بالاي 15 سال عكسدار باشد. .

7- ارائه كد ملي متقاضي ( كارت ملي عكسدار يا موقت و يا تائيديه از ثبت احوال ) .

8- ارائه سه قطعه عكس جديد 4 * 6 رنگي ،‌برقي ، تمام رخ ، بدون عينك ،‌كلاه و كراوات از يك نگاتيو با زمينه كاملاً روشن ( يك قطعه ظهرنويسي مشخصات گردد ) ضمناً از تاريخ گرفتن عكسها بيش از يكسال نگذشته باشد ( در مورد بانوان دوشيزگان بالاي شش سال تمام ارائه عكس با رعايت كامل حجاب اسلامي الزامي است) .

9- ارائه مدارك عكسدار جهت مطابقت براي متقاضيان زير 15 سال كه شناسنامه آنها عكسدار نشده است الزامي است . .

10- ارائه موافقت رسمي همسردرموردبانوان شوهردار، موافقت رسمي ولي يا قيم براي متقاضيان كمتر از 18 سال تمام. .

11- اصل و فتوكپي مدارك فوت يا طلاقنامه در مورد بانواني كه شوهر آنان فوت نموده و يا طلاق گرفته اند. .

12- در موردزنان شوهرداركه همسرشان مفقودالاثر، غايب يا غير قابل دسترسي ميباشد باارائه نامه از دادستان محل درخواست گذرنامه اقدام ميگردد. .

13- افراد زير 18 سال درصورت فوت ولي و عدم دسترسي به جد پدري و مشخص نشدن قيم يا ولي قهري با ارائه مجوز از دادستان محل درخواست گذرنامه مي توانند اقدام به اخذ گذرنامه نمايند. .

14- ارائه اصل و فتوكپي كارت پايان خدمت يا كارت معافيت دائم و يا موافقت كتبي سازمان وظيفة عمومي براي افراد ذكوري كه به سن مشموليت رسيده اند و زير 50 سال سن دارند، ضروري است . .

15- مشموليني كه بجاي مدرك وظيفه موافقت كتبي سازمان وظيفه عمومي راجهت صدور گذرنامه ارائه مي نمايند مهر خروج از كشور آنها به استناد نامه وظيفه عمومي صادر و ممكن است محدود باشد. بنابراين به تاريخ خروج از كشور توجه نمايند ..

16- ارائه موافقت حفاظت اطلاعات يگان خدمتي براي پرسنل شاغل نيروهاي مسلح و پرسنلي كه كمتر از 5 سال از تاريخ رهاشدنشان ميگذردالزامي ميباشد(براي بالاي 5 سال پرسنل بازنشسته بايستي مدركي دال بر تاريخ بازنشستگي ارائه نمايند) .

17- حضور شخص متقاضي جهت ارائه مدارك الزامي است . .

* نكته1: گذرنامه هاي جديد با اعتبار 5 ساله غير قابل تمديد صادر ميگردند ..

*نكته2 : در گرفتن گذرنامه محدوديت سني وجودنداشته و همة افراد(حتي نوزادان) ميتوانند گذرنامة ‌فردي داشته باشند. .

18- هنگام تحويل مدارك ارائه آدرس كامل و كد صحيح پستي الزامي است . .

19- هموطنان جهت ارائه مدارك به دفاتر خدمات الكترونيك انتظامي (پليس +10 ) مراجعه نمايند .